ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรมก่อนเรียน
dot
dot
กิจกรรมการเรียน
dot
dot
สมัครE-mail
dot
dot
สมุดบันทึก
dot
dot
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ article

                     

 • การแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นพิธีกรรมในพุทธศาสนาที่พุทธศานิกชนพึงปฏิบัติเพื่อปฏิญาณตนว่าจะยอมรับนับถือพุทธศาสนา และเป็นการเตือนตนว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาที่ควรได้ยึดหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ดังนั้น ผู้เรียนรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต จึงควรได้ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ บำเพ็ญทานโดยถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ก่อนเรียนเนื้อหารายวิชา
 • ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนพิธี คลิ๊กที่นี่

ลำดับขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 1. ตัวแทนนักศึกษา นำธูปเทียนแพ นมัสการองค์ประธานสงฆ์
 2. นักศึกษากล่าวคำนมัสการพร้อมกัน ดังนี้
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ และ กราบ 3 ครั้ง
 3. ผู้นำนักศึกษากล่าวนำคำปฎิญาณตน ดังนี้
  "ขอให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ตามข้าพเจ้า
  เอสาหังภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,ธัมมัญจะ ภิกขุ สังฆัญจะ , พุทธะมามะโกติ,มัง สังโฆ ,ธาเรตุ
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะที่ระลึกนับถือขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ผู้รับเอาพระรัตนตรัยเป็นของตน คือผู้นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งของตนตลอดไป"
 4. พระสงฆ์ประนมมือรับ กล่าวสาธุ
 5. ผู้นำนักศึกษา นั่งคุกเข่า นำกล่าวคำอาราธนาศีล 5 ( หรือ 8 )
  "มะยังภันเต , ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ ( หรืออัฏฐะ)สีลานิ ยาจามะ ,
  ทุติยัมปิ มะยังภันเต , ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ ( หรืออัฏฐะ)สีลานิ ยาจามะ ,
  ตติยัมปิ มะยังภันเต , ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ ( หรืออัฏฐะ)สีลานิ ยาจามะ
  ,
  ( เมื่อกล่าวจบแล้ว นั่งพับเพียบลง )
 6. นักศึกษากล่าวคำสมาทานศีล ตามพระสงฆ์ พร้อมกัน
 7. เมื่อสมาทานศีลเรียบร้อยแล้ว ผู้นำนักศึกษากล่าวนำ ทุกคนว่าตาม ดังนี้ "อะหัง พุทธัญจะ,ธัมมัญจะ,สังฆัญจะ,สะระณังคะโต,(หญิงว่า สะระณังคะตา ) อุปัสสีกัตตัง,(หญิงว่า อุปัสสากัตตัง ) เทเสสิ,ภิกขุสังฆัสสะ,สัมมุขา,เอตัง เม สะระณัง เขมัง,เอตังเม สะระณัง มุตตะมัง, เอตัง สะระณะมะคัมมะ,สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย,ยะถา พลัง จะเรยยาหัง,สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง นิสะระณะเสวะ ภาคินิสสะรัง อะนาคะเต, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า,ขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้า,ขอถึงซึ่งพระสังฆเจ้า,ว่าเป็นที่พึ่ง ที่นับถือ,ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า,เป็นอุบาสก ( หญิงว่าอุบาสิกา)นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป,ตราบเท่าตลอดชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเทอญ"แล้วกราบพร้อมกัน 3 ครั้ง
 8. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
 9. ผู้นำนักศึกษา นำกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม ดังนี้ "ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยเป็นมูลค่า...........บาท พร้อมเครื่องบริวารอันควรแก่สมณะบริโภค และได้มอบไว้แก่ไวยาวัจกรของพระคุณเจ้าแล้ว ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดโปรดเรียกจากไวยาวัจกรของพระคุณเจ้า เทอญฯ"
 10. ผู้แทนนักศึกษาถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ รับพร กรวดน้ำ และกราบลาพระสงฆ์ 

-เสร็จพิธี-

 
หน่วยการเรียนที่ 2 การเกิด-ดับของชีวิต

การประเมินผลประจำหน่วย
ตอนที่ 1 ปฏิจจสมุปบาท
1.1ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
1.2 องค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
1.3 ความหมายขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
1.6 ตัณหา
1.7 ภพ-กรรมภพ
1.8 ชาติ
1.9 ชรา มรณะ
1.10 หลักปฏิจจสมุปบาทกับขันธ์ 5
ตอนที่ 2 หลักกรรม
2.1 คุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรม
ตอนที่ 3 อริยสัจ
3.1 องค์ธรรมของอริยสัจ
ตอนที่ 4 ไตรสิกขา
4.1 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการศึกษา
4.2 ศักยภาพของมนุษย์ คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา
4.3 เมื่อพัฒนาตนด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็ก้าวไปในอริยมรรค
4.4 ไตรสิกขาคือระบบการศึกษา
4.5 วินัย ( ศีล )
4.6 อินทรีย์สังวร
4.7 ปัจจัยปฏิเสวนา
4.8 สัมมาอาชีวะ
4.9 การจัดองค์มรรคเข้าในไตรสิกชา
บทสรุปการเกิด-ดับของชีวิต
เฉลยแบบฝึกหัด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เว็บมาสเตอร์ : สุวลัยพร พันธ์โยธี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี 042-222900 ต่อ 109 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗