ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรมก่อนเรียน
dot
dot
กิจกรรมการเรียน
dot
dot
สมัครE-mail
dot
dot
สมุดบันทึก
dot
dot
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
การทำบุญเลี้ยงพระ หน้า 5 article

          

 • ขั้นตอนที่ 7 การถวายปัจจัยไทยธรรม
  หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าภาพจะถวายปัจจัยไทยธรรมซึ่งเป็นชุดของใช้ที่จำเป็นแต่ไม่เหมาะสมที่พระสงฆ์จะไปเดินหาซื้อเองตามร้านค้า เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ธูป เทียน เป็นต้น ก่อนถวายให้กล่าวคำถวาย ดังนี้ "ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายปัจจัยเป็นมูลค่า.............บาท และได้มอบไว้แก่ไวยาวัจกรของพระคุณเจ้าแล้ว หากพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดอันควรแก่สมณบริโภค ขอได้โปรดเรียกจากไวยาวัจกรของพระคุณเจ้า เทอญ ฯ" เมื่อกล่าวจบแล้วประเคนปัจจัยไทยธรรม สำหรับปัจจัยควรแจ้งเป็นใบปวารณา เพื่อมิให้พระสงฆ์อาบัติ ส่วนตัวเงินปัจจัยให้มอบแก่ไวยาวัจกร เมื่อพระสงฆ์รับปัจจัยไทยธรรมแล้ว พระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาด้วยบท ยถา ฯ
 • ขั้นตอนที่ 8 การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
  เมื่อพระสงฆ์สวดอนุโมทนาว่า "ยถา วารีวหา ฯ" ให้เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรที่ล่วงลับ โดยท่องบทกรวดน้ำ ( ท่องในใจ)ว่า" อิทํเม ญาตินํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาติโย ฯ ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด" เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทที่ว่า "สัพพีตีโยฯ"ให้รินน้ำให้หมดแก้ว หรือภาชนะใส่น้ำ แล้วประนมมือรับพรต่อไปจนจบ
 • ขั้นตอนที่ 9 การประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  หลังจากพระะสงฆ์สวดอนุโมทนาจบแล้ว ประธานสงฆ์จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้มาร่วมงาน เสร็จแล้วพระสงฆ์จะเดินทางกลับ เจ้าภาพควรจัดเตรียมพาหนะไว้สำหรับส่งพระสงฆ์ให้เรียบร้อย
 • ขั้นตอนที่ 10 การลาข้าวพระพุทธ
  เมื่อพระสงฆ์กลับแล้ว เจ้าภาพต้องดับธูป เทียน และกล่าวลาข้าวพระพุทธ ดังนี้ " เสสํ มงฺคลํ ยาจามิ ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้" แล้วกราบลา 3 ครั้ง
  นำข้าวพระพุทธนั้นไปรับประทานเพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป
       • เป็นอันเสร็จพิธี 
หน่วยการเรียนที่ 2 การเกิด-ดับของชีวิต

การประเมินผลประจำหน่วย
ตอนที่ 1 ปฏิจจสมุปบาท
1.1ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
1.2 องค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
1.3 ความหมายขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
1.6 ตัณหา
1.7 ภพ-กรรมภพ
1.8 ชาติ
1.9 ชรา มรณะ
1.10 หลักปฏิจจสมุปบาทกับขันธ์ 5
ตอนที่ 2 หลักกรรม
2.1 คุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรม
ตอนที่ 3 อริยสัจ
3.1 องค์ธรรมของอริยสัจ
ตอนที่ 4 ไตรสิกขา
4.1 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการศึกษา
4.2 ศักยภาพของมนุษย์ คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา
4.3 เมื่อพัฒนาตนด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็ก้าวไปในอริยมรรค
4.4 ไตรสิกขาคือระบบการศึกษา
4.5 วินัย ( ศีล )
4.6 อินทรีย์สังวร
4.7 ปัจจัยปฏิเสวนา
4.8 สัมมาอาชีวะ
4.9 การจัดองค์มรรคเข้าในไตรสิกชา
บทสรุปการเกิด-ดับของชีวิต
เฉลยแบบฝึกหัด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เว็บมาสเตอร์ : สุวลัยพร พันธ์โยธี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี 042-222900 ต่อ 109 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗