ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรมก่อนเรียน
dot
dot
กิจกรรมการเรียน
dot
dot
สมัครE-mail
dot
dot
สมุดบันทึก
dot
dot
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
ตอนที่ 4 ไตรสิกขา

ความหมายและความสำคัญของไตรสิกขา

  • ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 (2546 : 484) ได้ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า “...ไตรสิกขา หมายถึง สิกขา 3 คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา...”
  • พุทธทาสภิกขุ (2535 : 70-93) กล่าวว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรที่น่าหลงใหลปรารถนาหรือน่ายึดถือ หากใครเข้าไปยึดมั่นด้วยอุปาทานทั้ง 4 ด้วยอำนาจของอวิชชา ก็จะเกิดความทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสอนให้หลุดพ้นจากอำนาจนั้น โดยใช้ ศีล สมาธิและปัญญา หรือหลักไตรสิกขา ดังนี้
  • ศีลหรือสีลสิกขา หมายถึงการประพฤติที่ดีงามตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กฏ กติกาของสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน ทั้งกายและใจ ในทางศาสนาเรียกว่า ศีล 5  ศีล 8 เป็นต้น ส่วนในทางบ้านเมืองเรียกว่ากฏหมาย บุคคลผู้มีศีลเป็นเบื้องต้น ย่อมมีอาการเป็นปกติทางกายพร้อมที่จะพัฒนาจิตไปสู่ขั้นต่อไปคือสมาธิ
  • สมาธิหรือจิตตสิกขา เป็นอาการขั้นต่อไปของจิตที่ต่อเนื่องจากสีลสิกขา เพราะเมื่อกายอยู่ในอาการสงบ จิตก็สงบ พร้อมที่จะพิจารณาสืบค้นหาเหตุผล ของสรรพสิ่งว่า สิ่งที่กำลังอุบัติขี้น เป็นเหตุให้มีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ให้เกิดทุกข์หรือไม่

  • ปัญญาหรือปัญญาสิกขา เป็นอาการที่ต่อเนื่องจากสีลสิกขา และ จิตตสิกขา โดยเมื่อกาย ใจอยู่ในอาการสงบ ก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุและผล เข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าเป็นไปด้วยอำนาจของอุปาทาน และไม่หลงเข้าไปยึดติดจนเกิดความทุกข์

    »มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยไตรสิกขา

 
หน่วยการเรียนที่ 2 การเกิด-ดับของชีวิต

การประเมินผลประจำหน่วย
ตอนที่ 1 ปฏิจจสมุปบาท
1.1ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
1.2 องค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
1.3 ความหมายขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท
1.6 ตัณหา
1.7 ภพ-กรรมภพ
1.8 ชาติ
1.9 ชรา มรณะ
1.10 หลักปฏิจจสมุปบาทกับขันธ์ 5
ตอนที่ 2 หลักกรรม
2.1 คุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรม
ตอนที่ 3 อริยสัจ
3.1 องค์ธรรมของอริยสัจ
4.1 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการศึกษา
4.2 ศักยภาพของมนุษย์ คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา
4.3 เมื่อพัฒนาตนด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็ก้าวไปในอริยมรรค
4.4 ไตรสิกขาคือระบบการศึกษา
4.5 วินัย ( ศีล )
4.6 อินทรีย์สังวร
4.7 ปัจจัยปฏิเสวนา
4.8 สัมมาอาชีวะ
4.9 การจัดองค์มรรคเข้าในไตรสิกชา
บทสรุปการเกิด-ดับของชีวิต
เฉลยแบบฝึกหัด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เว็บมาสเตอร์ : สุวลัยพร พันธ์โยธี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี 042-222900 ต่อ 109 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗